sideindhold

Flere sider ved det russiske ikon

Ikonet i russisk kristendom repræsenterer en uophørlig påmindelse om guddommelig omsorg og deltagelse i menneskelivet.

Rublevs treenigheds ikon

Russiske ikoner og deres religiøse, æstetiske, stilhistoriske, folkelige, teologiske og symbolske betydninger har ikke bare en fortælling men mangfoldige. Foredraget vil fokusere på de mere ukendte sider ved ikonernes kultiske brug og æstetik. 

ikonernes kultiske brug - russisk bondestue 

Russiske ikoner kan forekomme ensartede ved første øjekast. Vi lærer at se forskelligheder og selv tyde nogle udvalgte ikoner, ligesom vi ser på forskellige epoker og udtryk i ikonmaleriet. 

I ikon kulten ser vi på, hvordan man på forskellig vis gennem historien har anvendt ikonerne som teologiske anskuelsesbilleder, mirakelgørende medium, sociale samlingspunkter og æstetisk pragt udfoldelse. 

Den russiske kristendom er kendetegnet ved en dobbelt tro, en kirkelig og en folkelig. Ikonerne er de samme men man ser noget forskelligt. 

Hverdagsikonerne og de store mestre præsenteres i forskellige kontekster.                       

Bonde ikon 

Jeg har 3 foredrag om russiske ikoner

Foredragene supplerer hinanden men de forudsætter ikke hinanden og kan derfor godt høres hver for sig. Tager man alle tre foredrag vil jeg fremstille dem sammenhængende og det vil jeg foretrække.

Jeg bruger PowerPoint og hvert foredrag tager en dobbelt time dvs. to gange tre kvarter.   

1: Flere sider ved det russiske ikon

(er også en introduktion til temaet)

Dette foredrag kommer godt omkring kunstneriske og betydningsmæssige karakteristiske kendetegn ved russiske ikoner. Ligesom deltageren får indblik i at skelne mellem forskellige ikoner, der måske for det utrænede øje ser ganske ens ud.

Ikon kulten i kirken og hjemmet anskueliggøres med konkrete eksempler, ligesom der fortælles lidt om brugen af ikoner ved gudstjenesten, ved bryllup og i hverdagslivet.

Hvordan aspekter ved den førkristne tro levede videre efter kristningen af de slaviske folkeslag, tages også til behandling.

2:   Russiske ikoner - Kirken & Det Russiske Kejserrige

Gennem ikonerne fortælles historien om kristendommens komme til de slaviske folkeslag og dermed fremkomsten af ”Det Russiske Kejserrige”. Ikonerne fortæller om helgener og fyrster, der var betydningsfulde for fremkomsten af det russiske rige, f.eks. om Vasilij Katedralen på den Røde Plads og dens indviklede historie. På russisk siger man ikke Jomfru Maria men Guds Moder og vi ser på forskellige Guds Moder ikoner, der har betydning for den russiske historiske selvforståelse. Der mangler heller ikke eksempler på rænkespil og fyrsternes svigefulde optræden. Kirkereformen, der splittede den russiske kirke i to, står stærkt i ikonernes historie, fordi de to traditioner så forskelligt på ikonmaleriet. Også i dette foredrag ser vi på stilarter og forvandlinger af traditionen (traditionens evige fornyelse), ligesom der redegøres for påvirkninger fra persiske miniaturer på de russiske ikoner.

En særlig kult opstod omkring ikonets portrætlighed, som en stor kontrast til kravet om en nærmest ikke realistisk fremstilling af de hellige. Der gives eksempler!

Også i dette foredrag er ikonernes mangfoldighed i fokus f.eks. Vor Frelser der har mange betydninger for bondesamfundet. Afsluttes med lidt om konservering af ikoner og kopisme.

3: Russiske ikoner – Produktion, reproduktion, modernisering og mangfoldighed.

Man kan anlægge mange perspektiver på ikonernes mangfoldighed. I dette foredrag ser vi f.eks. på symbolismen i farverne og figurer.

I lyset af den omfattende symbolisme anskueliggøres tankerne bag forskellige fremstillinger af kirkens helgener f.eks. Stor Martyr Dimitri af Solunskij , Guds moder Germanskaja. Ligesom der redegøres for ”Det Hagiografiske Ikon”, der fortæller en hel historie om en persons liv. Om Ikonet ”De gode børn” refereres også til en af russisk litteraturs store nemlig Leskov. I dette foredrag kommer jeg lidt mere ind på kirkens teologiske tanker om ikonerne. Arkitektur i ikonerne vises og de er ofte gode gengivelser af bygningsværker. 


  Artikel om ikoner af Claus Oreskov